Text search mongo

por | 1 marzo, 2018

db.employees.find({$text: {$search: "Jean Valjean"}}, {score: {$meta: "textScore"}}).sort({score:{$meta:"textScore"}})